شما در حال مشاهده ی مطالب موضوع " ویدیو" می باشید!
تدریس زیست شناسی یازدهم (فصل ۷)

تدریس زیست شناسی یازدهم (فصل ۷)

  25 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (2) توسط اساتید لیموترش مبحث تولیدمثل جنسی در جانوران (گفتار 4) از فصل 7 زیست یازدهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤    راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی یازدهم (فصل ۷)

تدریس زیست شناسی یازدهم (فصل ۷)

  25 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (2) توسط اساتید لیموترش مبحث تولیدمثل جنسی در جانوران (گفتار 4) از فصل 7 زیست یازدهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی یازدهم (فصل ۷)

تدریس زیست شناسی یازدهم (فصل ۷)

  25 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (2) توسط اساتید لیموترش مبحث تولیدمثل جنسی در جانوران (گفتار 4) از فصل 7 زیست یازدهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

  05 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (1) توسط اساتید لیموترش مبحث عبور مولکول‌های زیستی از غشای یاخته در جانداران از فصل 2 زیست دهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤? [aparat id="clhL1"]  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

  05 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (1) توسط اساتید لیموترش مبحث عبور موا از عرض غشای یاخته از فصل 2 زیست دهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

  05 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (1) توسط اساتید لیموترش مبحث گوارش در معده انسان از فصل 2 زیست دهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور  


تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

  05 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (1) توسط اساتید لیموترش مبحث گوارش کربوهیدرات‌ها (قندها) در جانداران از فصل 2 زیست دهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤?? [aparat id="h3UrI"]  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۲)

  05 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (1) توسط اساتید لیموترش مبحث درشت مولکول‌های زیستی در جانداران از فصل 2 زیست دهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤? [aparat id="W4tQ6"]    راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور


تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۱)

تدریس زیست شناسی دهم (فصل ۱)

  05 مرداد 1397 

تدریس زیست شناسی و آزمایشگاه  (1) توسط اساتید لیموترش مبحث سطوح سازمان‌یابی حیات در جانداران از فصل 1 زیست دهم برای اطلاع از محصولات زیست شناسی لیموترش تماس بگیرید، پیشنهاد های ویژه ای براتون داریم. ❤?? [aparat id="ZoE4m"]  راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور