موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب
ALT تصویر

پیش آزمون های رایگان لیموترش

پیش آزمون های رایگان لیموترش

بیش  از ۲۰۰۰ پیش آزمون و بانک تست کاملا ویژه

 

پیش آزمون های رایگان مقطع تحصیلیلینک دانلود توضیحات
پیش آزمون شماره ۱
سوال و پاسخ
ویژه زیست شناسی تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ لیموترش
تعداد ۱۰ تست
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۲
سوال و پاسخ
ویژه زیست شناسی تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ لیموترش
تعداد ۱۰ تست
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۳
سوال و پاسخ
ویژه زیست شناسی تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ لیموترش
تعداد ۱۰ تست
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۴
سوال و پاسخ
ویژه زیست شناسی تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ لیموترش
تعداد ۱۰ تست
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۵
تاریخ ۲۹مهر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۶
تاریخ ۲۹مهر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۷
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۸
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۹
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلود فایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۶
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۷
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۸
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۹
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۲۰
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۲۱
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۲۲
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوالات
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۸ بهمن ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۲۳
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخنامه
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۲۴
سری دوم سوالات
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوالات
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
سری دوم سوالات
تعداد ۳۰ تست سوالات
پیش آزمون شماره ۲۵
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
سری دوم پاسخنامه
تعداد ۳۰ تست پاسخنامه
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۸ بهمن ۹۵ نظام قدیم
سری دوم پاسخنامه
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۲۶
تاریخ ۲۲ دی ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوالات
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۲ دی ۹۵نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۲۷
تاریخ ۲۲ دی ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تاریخ ۲۲ دی ۹۵نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۲۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۲ دی ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۲ دی ۹۵نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۲۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۲ دی ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۲ دی ۹۵نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۳۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۹ آذر ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۹ آذر ۹۵نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۳۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۹ آذر ۹۵ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۹ آذر ۹۵نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۳۲
ویژه شیمی
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
شیمی
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
رمز فایل جهت باز کردن
۱۰۷۰۱۲۹۶
پیش آزمون شماره ۳۳
ویژه شیمی
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخنامه
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
شیمی
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخنامه
رمز فایل جهت باز کردن
۱۰۷۰۱۲۹۶
پیش آزمون شماره ۳۴
ویژه شیمی
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
شیمی
سری دوم سوالات
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
رمز فایل جهت باز کردن
۱۰۷۰۱۲۹۶
پیش آزمون شماره ۳۵
ویژه شیمی
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلوفایلپیش آزمون لیموترش
شیمی سری دوم پاسخنامه
تاریخ ۷ فروردین ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخنامه
رمز فایل جهت باز کردن
۱۰۷۰۱۲۹۶
پیش آزمون شماره ۳۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۳۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۳۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست سوال
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۳۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۴۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
نظام قدیمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۴۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۴۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۴۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست سوال
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۴ مرداد ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۴۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۴۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۴۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶یازدهم
تعداد ۳۰ تست سوال
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۴۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶یازدهم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ شهریور ۹۶ یازدهم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۴۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۴۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۵۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ یازدهم
تعداد ۲۵ تست سوال
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ یازدهم
تعداد ۲۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۵۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ یازدهم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ مهر ۹۶ یازدهم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۵۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۵۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۵۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ یازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال
یازدهمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ یازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۵۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ یازدهم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ یازدهم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۵۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۵۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۵۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۵۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۶۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۶۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۶۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست سوال
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۶۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۶۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۶۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۶۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۶۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۶۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۶۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ یازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۶۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۷۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۷۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست سوال
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۷۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۸ آبان ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۷۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۷۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۷۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۷۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۷۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۷۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۳۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۷۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۸۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۸۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۵ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۸۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۲۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۸۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۹ تست سوال
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۹ تست سوال
پیش آزمون شماره ۸۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۹ تست پاسخ
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۶ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۹ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۸۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست سوال
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۸۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۸۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۸۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۸۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۹ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۹ تست سوال
پیش آزمون شماره ۸۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۹ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۹ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۹۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۹۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۹۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۹۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۹۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۹۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۱ دی۹۷ نظام قدیم
تعداد ۲۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۹۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰تست سوال
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۹۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ یازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۹۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰تست سوال
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۹۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰تست پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۹۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۵ تست سوال
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۵ تست سوال
پیش آزمون شماره ۱۰۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۵ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۵ بهمن ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۵ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ یازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ یازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ یازدهم
تعداد ۸ تست سوال
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ یازدهم
تعداد ۸ تست سوال
پیش آزمون شماره ۱۰۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ یازدهم
تعداد ۸ تست پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ یازدهم
تعداد ۸ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۵
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ دوازدهم
تعداد ۹ تست سوال
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ دوازدهم
تعداد ۹ تست سوال
پیش آزمون شماره ۱۰۶
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ دوازدهم
تعداد ۹ تست پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ دوازدهم
تعداد ۹ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۷
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ نظام قدیم ۱۰ تست
سوال
پیش آزمون شماره ۱۰۸
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱ اسفند ۹۷ نظام قدیم ۱۰ تست
پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۰۹
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ یازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ یازدهم ۴۰ تست
پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۰
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ دوازدهم ۴۰ تست
پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۱
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ نظام قدیم
تعداد ۴۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ نظام قدیم ۴۰ تست
پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۲
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳ مرداد ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال
دوازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳ مرداد ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست سوال
پیش آزمون شماره ۱۱۳
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳ مرداد ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
دوازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۳ مرداد ۹۷ دوازدهم
تعداد ۴۰ تست پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۴
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم
یازدهم
نظام قدیم
دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۵
ویژه شیمی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم
یازدهم
نظام قدیم
دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست شناسی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۶
ویژه ریاضی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم
یازدهم
نظام قدیم
دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه ریاضی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۷
ویژه فیزیک
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم
یازدهم
نظام قدیم
دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه فیزیک
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۸
ویژه عربی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم
یازدهم
نظام قدیم
دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه عربی
تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ دوازدهم یازدهم نظام قدیم
تعداد ۷۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۱۹
ویژه زیست شناسی
شیمی فیزیک ریاضی عربی
تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه تمام دروس
تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۰
ویژه زیست شناسی
شیمی فیزیک ریاضی عربی
تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه تمام دروس
تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۱
ویژه زیست شناسی
شیمی فیزیک ریاضی عربی
تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه تمام دروس
تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۲
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ یازدهم ریاضی زیست شیمی فیزیک عربی
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه تمام دروس
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۳
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ دوازدهم ریاضی زیست شیمی فیزیک عربی
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه تمام دروس
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۴
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ نظام قدیم ریاضی زیست شیمی فیزیک عربی
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه تمام دروس
تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۵
تاریخ ۵ مهر ۹۸ دوازدهم زیست
تعداد ۲۵ تست سوال و پاسخ
دوازدهمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست
تاریخ ۵ مهر۹۸ دوازدهم
تعداد ۲۵ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۶
تاریخ ۵ مهر ۹۸ نظام قدیم زیست
تعداد ۲۵ تست سوال و پاسخ
نظام قدیمدانلودفایلمجموعه آزمون های تابستان لیموترش
ویژه زیست
تاریخ ۵ مهر۹۸ نظام قدیم
تعداد ۲۵ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۷
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایل پیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۸
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۸
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۲۹
تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۹مهر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۰
تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۹مهر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۱
تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۹مهر ۹۸ نظام فدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۲
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۳
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۴
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۵
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۶
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۷
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۸
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۳۹
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۰
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
تظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۱
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۲
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ ویژه دوازدهم زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۳
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۴
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۵
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۶
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۲۳ دی ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۷
تاریخ ۹ بهمن ۹۸ یازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
یازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۹ بهمن ۹۸ یازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۸
تاریخ ۹ بهمن ۹۸ دوازدهم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
دوازدهمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۹ بهمن ۹۸ دوازدهم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۴۹
تاریخ ۹ بهمن ۹۸ نظام قدیم ویژه زیست شناسی تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
اختصاصی زیست شناسی
تاریخ ۹ بهمن ۹۸ نظام قدیم
تعداد ۱۰ تست سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۰
تعداد ۱۰ تست زیست شناسی فایل سوالات
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۱۰ تست زیست شناسی فایل سوال
پیش آزمون شماره ۱۵۱
تعداد ۱۰ تست زیست شناسی فایل پاسخنامه
نظام قدیم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۱۰ تست زیست شناسی فایل پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۲
تعداد ۲۵ تست شیمی فایل سوالات و پاسخنامه
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۲۵ تست شیمی فایل سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۳
تعداد ۲۵ تست ریاضی فایل سوالات و پاسخنامه
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۲۵ تست ریاضی فایل سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۴
تعداد ۲۵ تست فیزیک فایل سوالات و پاسخنامه
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۲۵ تست فیزیک فایل سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۵
تعداد ۲۵ تست عربی فایل سوالات و پاسخنامه
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۲۵ تست عربی فایل سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۶
تعداد ۲۵ تست زیست فایل سوالات و پاسخنامه
دوازدهم دانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۲۵ تست زیست فایل سوال و پاسخ
پیش آزمون شماره ۱۵۷
تعداد ۱۰ تست زیست وژه نظام قدیم پیش آزمون ویژه ۲۱ بهمن ۹۸ فایل پاسخنامه
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۱۰ تست نظام قدیم پیش آزمون ۲۱بهمن ۹۸ پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۵۸
تعداد ۱۰ تست زیست وژه نظام قدیم پیش آزمون ویژه ۲۱ بهمن ۹۸ فایل سوالات
نظام قدیمدانلودفایلپیش آزمون لیموترش
تعداد ۱۰ تست نظام قدیم پیش آزمون ۲۱بهمن ۹۸
فایل سوالات
پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۵۹
تعداد ۱۰ تست زیست وژه نظام قدیم پیش آزمون ویژه ۳ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست زیست وژه نظام قدیم پیش آزمون ویژه ۳ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۶۰
تعداد ۱۰ تست زیست وژه یازدهم پیش آزمون ویژه ۳ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
یازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست زیست وژه یازدهم پیش آزمون ویژه ۳ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۶۱
تعداد ۱۰ تست زیست وژه دوازدهم پیش آزمون ویژه ۲۱ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست زیست وژه دوازدهم پیش آزمون ویژه ۲۱ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۶۲
تعداد ۱۰ تست زیست وژه یازدهم پیش آزمون ویژه ۲۱ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
یازدهمدانلودفایلتعداد ۱۰ تست زیست وژه یازدهم پیش آزمون ویژه ۲۱ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۶۳
تعداد ۱۰ تست زیست وژه نظام قدیم پیش آزمون ویژه ۲۱ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست زیست وژه نظام قدیم پیش آزمون ویژه ۲۱ اسفند ۹۸ فایل سوالات و پاسخنامه
پیش آزمون شماره ۱۶۴
پروژه عیدانه شماره یک لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره یک
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره یک
پیش آزمون شماره ۱۶۵
پروژه عیدانه شماره دو لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره دو
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره دو
پیش آزمون شماره ۱۶۶
پروژه عیدانه شماره سه لیموترش
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره سه
پیش آزمون شماره ۱۶۷
پروژه عیدانه شماره چهار لیموترش
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره چهار
پیش آزمون شماره ۱۶۸
پروژه عیدانه شماره پنج لیموترش
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
پروژه شماره پنج
پیش آزمون شماره ۱۶۹
پروژه عیدانه شماره یک لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره یک
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره یک
پیش آزمون شماره ۱۷۰
پروژه عیدانه شماره دو لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره دو
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره دو
پیش آزمون شماره ۱۷۱
پروژه عیدانه شماره سه لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره سه
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره سه
پیش آزمون شماره ۱۷۲
نمونه ای از سوالات آزمون زیست ۵ فروردین
نظام جدید و قدیم
نظام قدیم / دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست
از بخشی از آزمون زیست ۵ فروردین ۹۸
پیش آزمون شماره ۱۷۳
نمونه ای از سوالات آزمون ۵ فروردین
ویژه ریاضی شیمی فیزیک عربی
دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۳ تست
از بخشی از سوالات آزمون ۵ فروردین ۹۸
پیش آزمون شماره ۱۷۴
پروژه عیدانه شماره شش لیموترش
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
عیدانه شماره شش
پیش آزمون شماره ۱۷۵
پروژه عیدانه شماره هفت لیموترش
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
عیدانه شماره هفت
پیش آزمون شماره ۱۷۶
پروژه عیدانه شماره هشت لیموترش
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه دوازدهم
عیدانه شماره هشت
پیش آزمون شماره ۱۷۷
پروژه عیدانه شماره چهار لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره چهار
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
عیدانه شماره چهار
پیش آزمون شماره ۱۷۸
پروژه عیدانه شماره پنج لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره پنج
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
عیدانه شماره پنج
پیش آزمون شماره ۱۷۹
پروژه عیدانه شماره شش لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره شش
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
عیدانه شماره شش
پیش آزمون شماره ۱۸۰
پروژه عیدانه شماره هفت لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره هفت
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
عیدانه شماره هفت
پیش آزمون شماره ۱۸۱
پروژه عیدانه شماره هشت لیموترش
ویژه نظام قدیم
پروژه شماره هشت
نظام قدیم دانلودفایلتعداد ۱۲ تست
پروژه عیدانه لیموترش
ویژه نظام قدیم
عیدانه شماره هشت
پیش آزمون شماره ۱۸۲
بانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۱
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۱
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۸۳
بانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۲
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۲
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۸۴
بانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۳
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۳
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۸۵
بانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۴
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی دوازدهم
شماره ۴
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۸۶
بانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۱
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۱
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۱۸۷
بانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۲
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۲
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۱۸۸
بانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۳
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۳
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۱۸۹
بانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۴
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست ریاضی نظام قدیم
شماره ۴
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۱۹۰
بانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۱
بانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۲
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۲
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۲
بانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۳
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۳
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۳
بانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۴
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست ریاضی یازدهم
شماره ۴
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۴
بانک تست عربی دوازدهم
شماره ۱
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست عربی دوازدهم
شماره ۱
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۵
بانک تست عربی دوازدهم
شماره ۲
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست عربی دوازدهم
شماره ۲
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۶
بانک تست عربی دوازدهم
شماره ۳
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست عربی دوازدهم
شماره ۳
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۱۹۷
بانک تست عربی نظام قدیم
شماره ۱
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست عربی نظام قدیم
شماره ۱
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۱۹۸
بانک تست عربی نظام قدیم
شماره ۲
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست عربی نظام قدیم
شماره ۲
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۱۹۹
بانک تست عربی نظام قدیم
شماره ۳
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست عربی نظام قدیم
شماره ۳
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۰۰
بانک تست عربی یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست عربی یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۰۱
بانک تست عربی یازدهم
شماره ۲
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست عربی یازدهم
شماره ۲
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۰۲
بانک تست عربی یازدهم
شماره ۳
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۰۳
بانک تست عربی یازدهم
شماره ۴
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست عربی یازدهم
شماره ۴
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۰۴
بانک تست فیزیک دوازدهم
شماره ۱
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست فیزیک دوازدهم
شماره ۱
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۲۰۵
بانک تست فیزیک دوازدهم
شماره ۲
ویژه دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلبانک تست فیزیک دوازدهم
شماره ۲
ویژه دوازدهم
پیش آزمون شماره ۲۰۶
بانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۱
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۱
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۰۷
بانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۲
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۲
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۰۸
بانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۳
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۳
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۰۹
بانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۴
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۴
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۱۰
بانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۵
ویژه نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایلبانک تست فیزیک نظام قدیم
شماره ۵
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۱۱
بانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۱
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۱۲
بانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۲
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۲
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۱۳
بانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۳
ویژه یازدهم
یازدهم دانلودفایلبانک تست فیزیک یازدهم
شماره ۳
ویژه یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۱۴
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۱۷۶ تا ۱۸۰
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۱۷۶ الی ۱۸۰
پیش آزمون شماره ۲۱۵
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۱۸۱تا ۱۸۵
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۱۸۱ الی ۱۸۵
پیش آزمون شماره ۲۱۵
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۱۸۶ تا ۱۹۰
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۱۸۶ الی ۱۹۰
پیش آزمون شماره ۲۱۶
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۱۹۱ تا ۱۹۵
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۱۹۱ الی ۱۹۵
پیش آزمون شماره ۲۱۷
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۱۹۶ تا ۲۰۰
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۱۹۶ الی ۲۰۰
پیش آزمون شماره ۲۱۶
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۲۰۱ تا ۲۰۵
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۲۰۱ الی ۲۰۵
پیش آزمون شماره ۲۱۷
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام جدید
شماره ۲۰۶ تا ۲۱۰
دوازدهم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام جدید
شماره ۲۰۶ الی ۲۱۰
پیش آزمون شماره ۲۱۸
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام قدیم
شماره ۱۷۶ تا ۱۸۰
نظام قدیم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام قدیم
شماره ۱۷۶ الی ۱۸۰
پیش آزمون شماره ۲۱۹
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام قدیم
شماره ۱۸۱ تا ۱۸۶
نظام قدیم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام قدیم
شماره ۱۸۱ الی ۱۸۵
پیش آزمون شماره ۲۲۰
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام قدیم
شماره ۱۸۶ تا ۱۹۰
نظام قدیم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام قدیم
شماره ۱۸۶ الی ۱۹۰
پیش آزمون شماره ۲۲۱
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام قدیم
شماره ۱۹۱ تا ۱۹۵
نظام قدیم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام قدیم
شماره ۱۹۱ الی ۱۹۵
پیش آزمون شماره ۲۲۲
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام قدیم
شماره ۱۹۶ تا ۲۰۰
نظام قدیم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام قدیم
شماره ۱۹۶ الی ۲۰۰
پیش آزمون شماره ۲۲۳
نمونه پکیج پیش بینی زیست نظام قدیم
شماره ۲۰۱ تا ۲۰۵
نظام قدیم دانلودفایلنمونه پکیج پیش بینی
نظام قدیم
شماره ۲۰۱ الی ۲۰۵
پیش آزمون شماره ۲۲۴
درسنامه کامل زیست پیش ۱ و ۲
نظام قدیم دانلودفایلجزوه زیست پیش ۱ و ۲
ویژه نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۲۵
نمونه تست شبیه ساز زبان انگلیسی ویژه کنکور ۹۹
دوازدهم
دوازدهم دانلودفایل۲۵ تست شبیه ساز زبان انگلیسی ویژه اماده سازی کنکور ۹۹
دوازدهم
پیش آزمون شماره ۲۲۶
نمونه تست شبیه ساز زبان انگلیسی ویژه کنکور ۹۹
نظام قدیم
نظام قدیم دانلودفایل۲۵ تست شبیه ساز زبان انگلیسی ویژه اماده سازی کنکور ۹۹
نظام قدیم
پیش آزمون شماره ۲۲۷
پروژه ابر زیست شناسی جمع بندی دوازدهم (( گوارش ))
دوازدهم دانلودفایلپروژه ابر زیست شناسی ویژه جمع بندی کنکور ۹۹ دوازدهم (( گوارش ))
پیش آزمون شماره ۲۲۸
پروژه ابر زیست شناسی جمع بندی دوازدهم (( بیماری های انسان))
دوازدهم دانلودفایلپروژه ابر زیست شناسی ویژه جمع بندی کنکور ۹۹ دوازدهم (( بیماری های انسان ))
پیش آزمون شماره ۲۲۹
جمع بندی دهم و یازدهم ویژه دوازدهم درس شیمی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست
جمع بندی شیمی دهم ویازدهم
پیش آزمون شماره ۲۳۰
جمع بندی دهم و یازدهم ویژه دوازدهم درس فیزیک
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست
جمع بندی فیزیک دهم ویازدهم
پیش آزمون شماره ۲۳۱
جمع بندی دهم و یازدهم ویژه دوازدهم درس ریاضی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست
جمع بندی ریاضی دهم ویازدهم
پیش آزمون شماره ۲۳۲
جمع بندی دهم و یازدهم ویژه دوازدهم درس عربی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست
جمع بندی عربی دهم ویازدهم
پیش آزمون شماره ۲۳۳
جمع بندی دهم ویژه دوازدهم درس زیست
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۲۰ تست
جمع بندی زیست دهم
پیش آزمون شماره ۲۳۴
جمع بندی یازدهم ویژه دوازدهم درس زیست
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۲۰ تست
جمع بندی زیست یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۳۵
نمونه سوال آزمون ۱۶ مهر لیموترش دوازدهم
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست
نمونه سوال آزمون دوازدهم ۱۶ هر لیموترش
پیش آزمون شماره ۲۳۶
نمونه سوال آزمون ۱۶ مهر لیموترش یازدهم
یازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست
نمونه سوال آزمون یازدهم ۱۶ هر لیموترش
پیش آزمون شماره ۲۳۷
نمونه سوال آزمون ۱۶ مهر لیموترش دهم
دهم دانلودفایلتعداد ۵ تست
نمونه سوال آزمون دهم ۱۶ هر لیموترش
پیش آزمون شماره ۲۳۸
آزمونک شیمی ویژه اماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک شیمی ویژه آماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۳۹
آزمونک فیزیک ویژه اماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک فیزیک ویژه آماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۰
آزمونک ریاضی ویژه اماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک ریاضی ویژه آماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۱
آزمونک عربی ویژه اماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک عربی ویژه آماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۲
آزمونک زیست ویژه اماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک زیست ویژه آماده سازی آزمون ۱۸ مهر قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۳
آزمونک زیست ویژه اماده سازی آزمون ۲ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست آزمونک زیست ویژه آماده سازی آزمون ۲ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۴
آزمونک شیمی ویژه اماده سازی آزمون ۲ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک شیمی ویژه آماده سازی آزمون ۲ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۵
آزمونک فیزیک ویژه اماده سازی آزمون ۲ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک فیزیک ویژه آماده سازی آزمون ۲ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۶
آزمونک ریاضی ویژه اماده سازی آزمون ۲ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک ریاضی ویژه آماده سازی آزمون ۲ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۷
آزمونک عربی ویژه اماده سازی آزمون ۲ آبان قلمچی
دوازدهمدانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک عربی ویژه آماده سازی آزمون ۲ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۸
آزمونک شیمی ویژه اماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک شیمی ویژه آماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۴۹
آزمونک فیزیک ویژه اماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک فیزیک ویژه آماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۰
آزمونک ریاضی ویژه اماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک ریاضی ویژه آماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۱
آزمونک عربی ویژه اماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک عربی ویژه آماده سازی آزمون ۱۶ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۲
آزمونک فیزیک ویژه اماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک فیزیک ویژه آماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۳
آزمونک عربی ویژه اماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک عربی ویژه آماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۴
آزمونک ریاضی ویژه اماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک ریاضی ویژه آماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۵
آزمونک شیمی ویژه اماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک شیمی ویژه آماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۶
آزمونک زیست ویژه اماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلمچی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست آزمونک زیست ویژه آماده سازی آزمون ۳۰ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۷
پروژه نکات طلایی زیست ویژه آزمون ۳۰ آبان قلم چی
دوازدهم دانلودفایلپروژه نکات طلایی زیست ویژه آزمون ۳۰ آبان قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۸
آزمونک شماره پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی زیست
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست از زیست آزمونک پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۵۹
آزمونک شماره پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی شیمی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از شیمی آزمونک پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۰
آزمونک شماره پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی فیزیک
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از فیزیک آزمونک پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۱
آزمونک شماره پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی ریاضی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از ریاضی آزمونک پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۲
آزمونک شماره پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی عربی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از عربی آزمونک پنجم ویژه آزمون ۱۴ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۳
آزمونک شماره ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی عربی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از عربی آزمونک ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۴
آزمونک شماره ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی فیزیک
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از فیزیک آزمونک ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۵
آزمونک شماره ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی شیمی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از شیمی آزمونک ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۶
آزمونک شماره ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی ریاضی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از ریاضی آزمونک ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۷
آزمونک شماره ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی زیست
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۱۰ تست از زیست آزمونک ششم ویژه آزمون ۲۸ آذر لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۸
آزمونک شماره هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی زیست
دوازدهمدانلودفایلتعداد ۱۰ تست از زیست آزمونک هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۶۹
آزمونک شماره هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی شیمی
دوازدهمدانلودفایلتعداد ۳۰ تست از شیمی آزمونک هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۷۰
آزمونک شماره هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی فیزیک
دوازدهمدانلودفایلتعداد ۳۰ تست از فیزیک آزمونک هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۷۱
آزمونک شماره هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی ریاضی
دوازدهمدانلودفایلتعداد ۳۰ تست از ریاضی آزمونک هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۷۲
آزمونک شماره هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی عربی
دوازدهمدانلودفایلتعداد ۳۰ تست از عربی آزمونک هفتم ویژه آزمون ۲۶ دی لیموترش و قلم چی
پیش آزمون شماره ۲۷۳
نمونه آزمون زیست دوازدهم ۲۶ دی
دوازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از نمونه آزمون ۲۶ دی لیموترش زیست دوازدهم
پیش آزمون شماره ۲۷۴
نمونه آزمون زیست یازدهم ۲۶ دی
یازدهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از نمونه آزمون ۲۶ دی لیموترش زیست یازدهم
پیش آزمون شماره ۲۷۵
نمونه آزمون زیست دهم ۲۶ دی
دهم دانلودفایلتعداد ۵ تست از نمونه آزمون ۲۶ دی لیموترش زیست دهم
پیش آزمون شماره ۲۷۶
نکات طلایی زیست دوازدهم ۳۷۷ نکته مبحثی جمع بندی
دوازدهم دانلودفایلنکات طلایی زیست آزمون ۲۴ دی ۳۷۷ نکته مبحی جمع بندی
دانلودفایل
تخفیف های پاییزه ویژه لیموترشفرصت باقی مانده: 20 روز
+ +