80,500 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی دهم ویژه دهمی ها

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

155,000 تومان
74,500 تومان
45,000 تومانتخفیف

جزوه گیاهی نظام قدیم

105,000 تومان
60,000 تومان
280,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست لیموترش نظام قدیم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل دقیق سوالات

500,000 تومان
220,000 تومان
160,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست دهم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل کامل سوالات

به همراه هدیه ویژه لیموترش

300,000 تومان
140,000 تومان
235,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست یازدهم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل کامل سوالات

به همراه هدیه ویژه لیموترش

400,000 تومان
165,000 تومان
279,000 تومانتخفیف

آزمون آنلاین زیست دوازدهم ویژه 99

بررسی کامل سوالات و پاسخ نامه

تحلیل کامل سوالات

به همراه هدیه ویژه لیموترش

499,000 تومان
220,000 تومان
35,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی دوازدهم ژنتیک فصل 3 + 4

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

65,000 تومان
30,000 تومان
35,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی گیاهی

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

75,000 تومان
40,000 تومان
50,000 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی یازدهم

مفهومی تعمیمی ترکیبی

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

135,000 تومان
85,000 تومان
70,500 تومانتخفیف

نوع: جزوه زیست شناسی دهم

تعمیمی ترکیبی و مفهومی

هدیه خرید این محصول:

آزمون های آنلاین شیمی لیموترش

145,000 تومان
74,500 تومان