موسسه آموزشی و کنکوری لیموترش

آخرین مطالب

رتبه های برتر

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

موفقیت و کسب رتبه برتر با لیموترش

موفقیت و کسب رتبه برتر با لیموترش

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

گروهی که حرفش با عملش یکی است

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

تضمین زیست بالای ۸۰ درصد تطابق با کنکور ۹۸

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

افتخار آفرینان لیموترش و کسب رتبه های برتر با لیموترش

ضمانت بالای ۸۰ % تطابق با کنکور و موفقیت دانش آموزان

ضمانت بالای ۸۰ % تطابق با کنکور و موفقیت دانش آموزان

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالای زیست شناسی

گروهی که حرفش با عملش یکی است

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

افتخار آفرینان لیموترش - ضمانت درصد بالا

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

درصد بالای زیست شناسی با آزمون های لیموترش

آریا جهرمی

درصد زیست ۹۸ در کنکور ۹۸

احمد رضا اللهمرادی

درصد زیست ۹۷.۲ در کنکور ۹۸

علی زرین نیا

درصد زیست ۹۷ در کنکور ۹۸

سید ارسطو خدامیان

درصد زیست ۹۷ در کنکور ۹۸

حسین گله داری

درصد زیست ۹۵ در کنکور ۹۸

امیر حسین فاطمی

درصد زیست ۹۴.۷ در کنکور ۹۸

امیر محمد نوریان

درصد زیست ۹۴.۴ در کنکور ۹۸

محمد جمالی تنها

درصد زیست ۹۴.۷ در کنکور ۹۸

پارسا لرستانی

درصد زیست ۹۴ در کنکور ۹۸

ابراهیم شادپی

درصد زیست ۹۲ در کنکور ۹۸

نیما امینی

درصد زیست ۹۲ در کنکور ۹۸

محمد مخدومی

درصد زیست ۹۲ در کنکور ۹۸

سجاد ترکمان

درصد زیست ۹۱ در کنکور ۹۸

زهرا اسماعیلی

درصد زیست ۹۱ در کنکور ۹۸

سهراب کارگر

درصد زیست ۹۰ در کنکور ۹۸

انیس غلامی

درصد زیست ۹۰ در کنکور ۹۸

سامان آزاد بخت

درصد زیست ۹۲ در کنکور ۹۸

سید مهدی زارع زاده ابرقویی

درصد زیست ۹۰ در کنکور ۹۸

ملیکا بشیری

درصد زیست ۹۰ در کنکور ۹۸

آیلار کمانگر

درصد زیست ۸۶ در کنکور ۹۸

رضا قنبری گرجی

درصد زیست ۸۵ در کنکور ۹۸

فرشته زر افشان

درصد زیست ۸۵ در کنکور ۹۸

سینا عیسی زاده

درصد زیست ۸۶ در کنکور ۹۸

مجتبی مدرسی

درصد زیست ۸۶ در کنکور ۹۸

نگین نوروزیان

درصد زیست ۸۹ در کنکور ۹۸

میلاد اعتمادی

درصد زیست ۸۶ در کنکور ۹۸

محمد رضا صادقی

درصد زیست ۸۸ در کنکور ۹۸

پوریا قدیری

درصد زیست ۸۸ در کنکور ۹۸

امیر محمد سرایی

درصد زیست ۸۸ در کنکور ۹۸

پوریا بحیرایی

درصد زیست ۹۰ در کنکور ۹۶

فهیم رمضانی

درصد زیست ۹۰ در کنکور ۹۷

محمود گرجی زاد

درصد زیست بالای ۹۰ در کنکور ۹۶

پارسا سیفی

درصد زیست بالای ۹۰ در کنکور ۹۵

حسین گله داری

درصد زیست ۹۵ در کنکور ۹۸

آقا / خانم …… درصد پیشرفت …….. در درس ………… از آزمون تاریخ………. تا آزمون تاریخ ………….

زیست
شیمی
ریاضی

درصد پیشرفت آقای .... در درس .... از آزمون

فیزیک
عربی
زیست

درصد پیشرفت آقا

عربی ۲
عربی ۳
بازاریابی

آق / خانم

فیزیک ۳
شیمی ۲۲
بازاریابی
تخفیف های پاییزه ویژه لیموترشفرصت باقی مانده: 20 روز
+ +